Copyright 2024 - Custom text here

Artikel 1. Algemeen/Toepasselijkheid.

1.1 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle door ons gesloten overeenkomsten of door ons verrichte handelingen.

1.2 Al onze aanbiedingen – daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten – zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding van de aanbieding door cliënt. Herroeping na aanvaarding door cliënt zal onverwijld dienen te geschieden.

1.3 Een overeenkomst komt slecht tot stand indien en voor zover wij een order van cliënt Schriftelijk aanvaarden of door ons uitvoering aan een order wordt gegeven.

1.4 Een aanvaarding van onze aanbieding, als bedoeld in artikel 1.2 , welke afwijkt van de aanbieding, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding, die ons niet bindt. Dit geldt ook, indien de aanvaarding

slecht op ondergeschikte punten van onze aanbieding afwijkt.

1.5 Door ons in afbeeldingen, catalogi, tekeningen of op andere wijze verstrekte

opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie of resultaten, binden ons niet.

Zij worden geacht bij benadering te zijn verstrekt.

1.6 De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

 

Artikel 2. Prijzen.

2.1 Alle prijzen in de door ons genoemde aanbiedingen als bedoeld in artikel 1.2, gelden alleen voor die aanbiedingen en kunnen tot aan het moment dat de overeenkomst door ons is geaccepteerd worden herzien.

2.2 In de prijs zijn niet inbegrepen de kosten van transport, montagekosten, constructietekeningen, constructieberekeningen, emballage en B.T.W. Deze kosten worden afzonderlijk gefactureerd tenzij anders overeen gekomen. Verkochte emballage wordt niet terug genomen.

2.3 Wij zijn gerechtigd om door ons verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen.

Wij doen daarvan schriftelijk mededeling aan cliënt die, wanneer hij niet binnen

8 dagen na de verzending van deze mededeling schriftelijk bezwaar heeft gemaakt, wordt geacht met de omvang en de prijzen van het meerwerk akkoord te zijn gegaan.

2.4 Na het sluiten van de overeenkomst kunnen de prijzen worden verhoogd op grond van extreme factoren, zoals verhoging van belastingen, externe leveranciersprijzen, valutakoersen, grondstoffen, vrachtkosten, lonen en/of sociale lasten, invoerrechten, heffingen of andere lasten.

2.5 Eventuele door de overheid in rekening gebrachte kosten c.q. belastingen kunnen aan cliënt worden doorberekend.

 

Artikel 3. Levertijd/uitvoering der werkzaamheden.

3.1 De levertijd wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij

benadering opgegeven en kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd,

tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een overschrijding van de levertijd

geeft cliënt in geen geval recht op schadevergoeding. Evenmin kan cliënt terzake

aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst.

3.2 Wij zijn gerechtigd de verdere uitvoering van onze werkzaamheden op te schorten,zolang cliënt jegens ons niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Dit opschorting recht geldt tot op het moment, dat cliënt zijn verplichtingen alsnog is

nagekomen, terwijl wij inmiddels gebruik hebben gemaakt van ons recht tot ontbinding van de overeenkomst. Een en ander laat ons recht op schadevergoeding onverlet.

3.3 De door ons gesloten overeenkomst zal naar beste kunnen worden uitgevoerd.

Afwijkingen van ondergeschikte aard geven cliënt geen recht op ontbinding en/of

Vergoeding.

3.4 Cliënt is verplicht voor de benodigde (overheids)vergunning zorg te dragen.

 

Artikel 4. Risico.

4.1 Levering geschiedt, tenzij zulks anders is overeengekomen, af magazijn te

Wolvega of elders, zulks te onzer keuze.

4.2 Alle goederen en materialen reizen vanaf het moment van verzending c.q. aflevering voor risico van cliënt. Ook indien franco levering mocht zijn overeengekomen, is cliënt aansprakelijk voor alle schade, die tijdens het vervoer van de goederen ontstaan.

4.3 Bij leveringen op afroep gaat het risico over zodra de goederen op ons terrein ten behoeve van cliënt zijn afgezonderd.                                                                                                                                                                                        

 

Artikel 5. Overmacht.

5.1 Omstandigheden buiten onze wil en/of ons toedoen, welke van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van ons gevraagd kan worden, geven ons het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

5.2 Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld gelden onder andere: niet-, niet volledige en/of vertraagde leveringen door onze toeleveranciers, in- en uitvoerverboden,maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen, die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, vorst, werkstaking en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij het transport, brand, diefstal,storingen in levering van energie, defecten aan machines, alles zowel in ons bedrijf als bij derden, van wie wij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken en voorts alle overige oorzaken, buiten onze wil en/of ons toedoen ontstaan.

Artikel 6. Garantie/reclame/aansprakelijkheid.

6.1 Wij garanderen – tenzij cliënt niet aan zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan gedurende een termijn van drie maanden na oplevering de deugdelijkheid van de gebruikte materialen en de juist uitvoering van de werkzaamheden overeenkomstig de opdracht tenzij anders overeen gekomen.

Deze garantie beperkt zich tot het herstel van gemelde gebreken en strekt zich niet uit tot schaden, welke hiervan het gevolg mochten zijn.

6.2 Wij zijn – behoudens het bepaalde in het vorige lid en in lid 8.4 – nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, welke voor cliënt uit een met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien. Cliënt vrijwaart ons te dezer zake tegen aanspraken van derden.

6.3 Wij zijn, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

6.4 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot vervanging van het geleverde gebrekkige goed een onderdeel daarvan dan wel tot teruggave van de overeengekomen prijs of evenredig gedeelte daarvan, een en ander te onzer beoordeling.

6.5 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze verzekering wordt uitbetaald.

6.6 Alle reclames dienen op straffe van verval van rechten binnen acht dagen na aflevering der goederen, althans nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, per aangetekende brief te geschieden.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud en zekerheidstelling.

7.1 Wij behouden ons het eigendom voor van alle door ons geleverde zaken tot op het moment van volledig betaling van de prijs van alle door ons aan cliënt geleverde of nog te leveren goederen, alsmede ten behoeve van onze eventuele vorderingen voor door ons in het kader van de levering van goederen verrichte of te verrichten werkzaamheden en van hetgeen wij van cliënt te vorderen hebben wegens diens tekortschieten in de nakoming van de met cliënt gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, renten en boetes.

7.2 Eerst na volledige betaling van alle vorderingen als bedoeld in het vorige lid, vind de overdracht plaats van de goederen.

7.3 Indien en voor zo ver door ons geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen,ter zake waarvan wij ons de eigendom van geleverde goederen hebben voorbehouden,alsmede ingeval van opschorting van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement of liquidatie van de zaken van cliënt, zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijk tussenkomst de goederen terug te nemen en worden wij, voor zo ver nodig, reeds nu voor alsdan onherroepelijk door cliënt daartoe gemachtigd en is cliënt verplicht om in dat kader toegang te verlenen tot alle in zijn onderneming in gebruik zijnde ruimten, Eén en ander onverminderd ons recht om van cliënt schadevergoeding te vorderen.

7.4 Cliënt is gerechtigd de door ons geleverde goederen, waarvan wij eigenaar zijn, ten behoeve van ons door te verkopen, echter alleen voor zo ver zulks binnen zijn normale bedrijfsvoering gebruikelijk is, tenzij wij cliënt hebben medegedeeld, dat hij daartoe niet meer bevoegd is.

7.5 Cliënt is verplicht op ons eerste verzoek een bezitloos pandrecht te vestigen op de door ons geleverde zaken, zodra wij om welke reden dan ook daarvan het eigendom verliezen, zulks tot zekerheid voor de betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen van ons op cliënt, die ter zake van incassokosten en renten daaronder begrepen. Bij gebreke daarvan zijn al onze vorderingen terstond opeisbaar en zijn wij gerechtigd tot ontbinding der overeenkomst(en) over te gaan, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

7.6 Het is cliënt verboden op de door ons geleverde zaken – ongeacht of wij daarvan nog eigenaar zijn – een vuist- of bezitloos pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen.

7.7 Wij zullen steeds – zolang het gekochte en geleverde niet geheel mocht zijn betaald,alsook alvorens tot levering over te gaan – een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid als waarborg voor de betaling van het verschuldigde,respectievelijk van hetgeen na levering verschuldigd zal worden, mogen verlangen. Cliënt is alsdan verplicht deze zekerheid te stellen.

7.8 Zolang de sub 9.7 bedoelde zekerheid niet is gesteld, kunnen wij de levering

opschorten en/of de lopende overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden verklaren, onverminderd ons recht op nakoming en/of schadevergoeding.

 

Artikel 8. Betaling.

8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden bij levering van diensten en/of goederen.

8.2 Indien binnen veertien dagen na factuurdatum gaan betaling heeft plaatsgevonden, zijn wij gerechtigd een rente, gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 5% per jaar, in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand.

8.3 Indien het factuurbedrag ten dage der opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal cliënt in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. Wij zijn alsdan gerechtigd zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, waarbij de ons toekomende rechten, als vermeld in de vorige leden van dit artikel, onverlet blijven.

Voort is cliënt dan gehouden ons te vergoeden alle kosten, die wij dienen te maken ter incasso van de opstaande bedragen, met name:

a. declaraties van advocaten en procureurs ter zake van hun werkzaamheden, zowel in- als buiten rechte, ook voor zo ver zij de door de Rechten de geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus, alsmede alle executiekosten.

De buitengerechtelijk kosten van zojuist genoemden worden gefixeerd op 15%

van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 150,-;

b. kosten van faillissementaanvrage:

c. de opslagkosten ingeval van opschorting van levering

 

 

8.4 Betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.

Indien cliënt meerdere facturen onbetaald laat, strekt een betaling – met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin – eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de een na oudste factuur enzovoort.

 

 

Artikel 9. Compensatie/verrekening/opschorting.

9.1 Het is cliënt niet toegestaan enige door hem aan ons verschuldigd bedrag te compenseren met bedragen, welke wij aan hem verschuldigd mochten zijn.

9.2 Ingeval van tijdige onmogelijkheid tot levering, is cliënt niet gerechtigd tot opschorting van de betaling.

9.3 Cliënt is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling uit hoofde van deze overeenkomst in verband met enige andere met ons gesloten overeenkomst.

 

Artikel 10. Bijzondere voorwaarden voor huur en verhuur.

10.1 deze voorwaarden zijn naast de algemene voorwaarden, voor zover daarvan hieronder niet uitdrukkelijk is afgeweken, van toepassing, indien er sprake is van een overeenkomst van huur en verhuur.

10.2 De huurtijd vangt aan op de datum van aflevering van het gehuurde of wanneer zulks uitdrukkelijk met cliënt is overeengekomen op het moment, waarop het gehuurde aan het adres van cliënt is afgeleverd, en eindigt op de datum, waarop het gehuurde is terugontvangen, echter met dien verstande, dat, wanneer het verhuurde voor afloop van de overeengekomen huurtijd wordt teruggeleverd, de huursom wel over de gehele overeengekomen huurtijd verschuldigd is.

10.4 Cliënt heeft het recht gehuurde voor verzending of afhaling te keuren of te doen keuren. Indien cliënt van dit recht geen gebruik maakt, wordt het verhuurde geacht in goede staat en volledig te zijn afgeleverd.

10.5 Cliënt is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gehuurde vanaf het tijdstip van aflevering tot gehuurde in ons depot.

10.6 Cliënt is verplicht het verhuurde materieel gedurende de huur voor zijn rekening en risico in behoorlijk bedrijfsklare toestand te houden, te verzekeren en al het nodige te doen, tenzij uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen. Wij hebben tijdens de huur te allen tijde het recht het materieel te controleren of te doen controleren. Niet uitoefening van deze controle doet geen afbreuk aan onze rechten. Cliënt is aansprakelijk voor alle schade, beschadigingen en diefstallen aan het gehuurde goed tijdens de looptijd van de overeenkomst.

10.7 Na beëindiging van de huurovereenkomst is cliënt verplicht het verhuurde in

Onbeschadigde en gereinigde staat terug te leveren aan ons. Na teruglevering ontvangt cliënt een retourbon met een gespecificeerde opgave van de geretourneerde goederen. Indien de opgave niet juist is, dient cliënt zulks –op straffe van verval van rechten- binnen 8 dagen na verzending van de retourbon per aangetekende brief aan ons te melden. Wij zullen binnen veertien dagen na de teruglevering de gehuurde materialen inspecteren, desgewenst in aanwezigheid van cliënt en zullen na inspectie cliënt schriftelijk opgave doen van manco’s en beschadigingen. Wij zijn gerechtig het terug ontvangen verhuurde zelf te herstellen en te reinigen, indien ons dat nodig voorkomt. Alle kosten in verband met het bovenstaande komen voor rekening van cliënt en zullen afzonderlijk worden gefactureerd. Voor wat betreft de bij gelegenheid van die inspectie aan het licht gekomen manco’s en beschadigingen zij onze bescheiden bindend.

10.8 Indien na afloop van de overeenkomst of verlengde huurtijd cliënt in gebreke

blijft het gehuurde geheel of gedeeltelijk op de overeengekomen of aangegeven

plaats terug te leveren, hebben wij het recht het gehuurde of hetgeen daaraan ontbreekt, onmiddellijk van cliënt te vorderen en voor rekening en risico van cliënt

weg te (doen) halen, waarbij deze zich verplicht ons toegang te verschaffen tot de

plaats(en), waar het gehuurde zich bevindt.

10.9 Cliënt mag aan niemand enig recht op het gehuurde verlenen of het gehuurde aan derden onderverhuren of zijn rechten uit deze overeenkomst voortvloeiende geheel of gedeeltelijk aan derden overdragen. Evenmin is het cliënt toegestaan om zonder toestemming van ons het gehuurde van plaats op het werk, waarvoor dit bestemd is, te verwijderen en/of op andere plaatsen en/of werken op te stellen.

10.10 Gedurende de huurperiode is cliënt verplicht alle ter zake geldende veiligheidsvoorschriften en andere voorschriften vanwege de overheid in acht te nemen. Cliënt vrijwaart ons voor alle schade voortvloeiende uit het niet door cliënt in acht nemen van deze voorschriften.

10.11 Indien de verhuur is overeengekomen in gemonteerde staat en de montage c.q. demontage van het gehuurde wordt vertraagd door overmacht aan onze zijde, zal zulks geen verandering ten gevolge hebben ten aanzien van de overeengekomen datum van ingang van huur.

10.12 Ingeval overeengekomen is dat het gehuurde aan het eind van de huurtermijn door ons zal worden afgehaald, zal cliënt het materieel na voorafgaande mededeling transportgereed houden. Extra kosten ten gevolgen van niet-nakoming van deze verplichting kunnen door ons in rekening worden gebracht.

 

Artikel 11. Geschillen.

11.1 Alle geschillen tussen cliënt en ons, welke mochten voortvloeien uit de door ons met

cliënt gesloten overeenkomst, zullen te onzer keuze worden beslecht door de

rechter, die bevoegd is op grond van de wettelijk competentieregels dan wel door

de bevoegde rechter in het arrondissement van onze plaat van feitelijke vestiging.

 

Artikel 12. Nederlands recht van toepassing.

12.1 Op alle door ons verrichte handelingen, waaronder door ons gesloten overeenkomsten,

is het Nederlandse recht van toepassing.